Eco Edicio Català – Greening Books

Eco Edicio Català – Greening Books

Català
Castellano
English

video
life

Home
Context
Projecte
Socis
Colaboradors
Accions
Notícies
Agenda
Links
Galeria

GREENING BOOKS és un projecte co-finançat per la Comunitat Europea sota l’instrument de finançament LIFE amb el contracte n. LIFE09ENV/ES/000457.

Full title: Millora de l’actuació ambiental de les publicacions des del disseny fins a la lectura!
Partners: LEITAT Technological Center (Coordinator), El Tinter, Simpple
Pressupost total: 723.837 €
Finançament de la UE: 361.919 €
Data d’inici: 01/11/2018
Data de finalització: 31/10/2018

NOTÍCIES
anar a NOTÍCIES
NEWSLETTER Nº7: L’Ecoedició continua

AGENDA
No events
Nom d’usuari
Contrasenya

Heu oblidat la contrasenya?
Heu oblidat el nom d’usuari?

Links

Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Sabadell
Àrea Metropolitana de Barcelona
Club EMAS
Centre d’Activitat Regional per a la Producció Neta
Centre Tecnològic LEITAT
ecoedició
Ecomundis
El Tinter
Escola Superior de Comerç Internacional
Escola Superior de Disseny
FEDRIGONI
Generalitat de Catalunya
Simpple
StoraEnso
terra.org
Universitat de Barcelona
Unión Papelera
Universitat Politècnica de Catalunya
Universitat Rovira i Virgili
Wirbooks

Últimas noticias

1 NEWSLETTER Nº7: The EcoPublishing continues
2 EcoPublishing Parliament 2013 “GREENING BOOKS IS SAVING”
3 NEWSLETTER 6: How to use the BookDAPer tool?
4 GREENING BOOKS in the Ecodesign Day
5 Greening Books presentation in Brussels
6 HOW TO IMPROVE THE ENVIRONMETAL BEHAVIOUR OF PUBLICATIONS
7 NEWSLETTER Nº5
8 Training Greening Books within the YearBook 2012
9 13 Diciembre 2012 – La impresión sostenible como estrategia corporativa
10 NEWSLETTER Nº4: LCA of a book and a magazine

Projecte

L’objectiu de GREENING BOOKS és millorar el comportament mediambiental del sector de la edició, minimitzant els impactes mediambientals dels llibres i revistes.

El projecte cerca integrar sota un esquema dinàmic, eines existents com ara la Ecoetiqueta, EMAS, Ecodisseny, LCA i noves tecnologies tals com software de multicàlcul, i al mateix temps, involucrar diferents actors com dissenyadors, productors de primeres matèries (indústria del paper i la tinta), impremtes, agents comercials, comerços/distribuïdors i consumidors.

GREENING BOOKS desenvoluparà un instrument innovador per proporcionar als consumidors informació sobre el comportament mediambiental i la petjada de carboni i per tant desitja incrementar la seva consciència i rol proactiu.

Visió general del projecte:

Context New Online Casino

El projecte GREENING BOOKS dóna resposta a:

les necessitats de recuperar el medi ambient dels impactes derivats de la indústria de les publicacions;
la necessitat d’integrar les eines actuals de regulació tals com la Ecoetiqueta, EMAS, Ecodisseny, LCA, calculador de CO2;
la necessitat d’incrementar el coneixement dels professionals sobre les eines i mètodes per millorar l’actuació mediambiental d’un llibre/revista;
la manca de conscienciació dels consumidors sobre l’impacte mediambiental de les publicacions, i la manca d’informació contrastada i de confiança.

Tot això passa per la implantació del concepte de Ecoedition, una manera innovadora de gestionar publicacions d’acord a criteris de sostenibilitat que consisteix en incorporar criteris ambientals i socials al procés de edició que minimitzin els impactes negatius derivats d’aquesta activitat en totes les fases del procés. El Grup d’Ecoedició de Barcelona (GEBCN) és una entitat que reuneix experts, autors, impressors, editors i dissenyadors del món editorial preocupats per l’impacte ambiental, la producció més neta i l’eficiència en el procés editorial. Està formada per persones representatives associades a entitats associatives com són Bingo!, Club EMAS de Catalunya, Ecoinstitut de Barcelona, Ecoreciclat, Ecos, El Tinter S.A.L., Federación de Ideas, Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable, Fundació Terra, Unitat de Medi Ambient-Centre Tecnològic Leitat, J·B i Wir Book.

GREENING BOOKS analitzarà els impactes ambiental derivats de les publicacions, el projecte establirà criteris basics mediambientals i finalment desenvoluparà una aplicació informàtica a partir d’aquests criteris per als sectors de la edició i les arts gràfiques.

Projecte Slot Spiele Kostenlos

L’objectiu de GREENING BOOKS és millorar el comportament mediambiental del sector de la edició, minimitzant els impactes mediambientals dels llibres i revistes.

El projecte cerca integrar sota un esquema dinàmic, eines existents com ara la Ecoetiqueta, EMAS, Ecodisseny, LCA i noves tecnologies tals com software de multicàlcul, i al mateix temps, involucrar diferents actors com dissenyadors, productors de primeres matèries (indústria del paper i la tinta), impremtes, agents comercials, comerços/distribuïdors i consumidors.

GREENING BOOKS desenvoluparà un instrument innovador per proporcionar als consumidors informació sobre el comportament mediambiental i la petjada de carboni i per tant desitja incrementar la seva consciència i rol proactiu.

Visió general del projecte:

ACCIÓ 1: GESTIÓ DEL PROJECTE
Desenvolupament de totes les tasques necessàries per a un control apropiat i un seguiment del projecte, incloent un pla de comunicació entre els socis, presentació d’informes, control financer, comunicació amb la CE, identificació de problemes i adopció d’accions correctives.

ACCIÓ 2: ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
L’anàlisi del cicle de vida (LCA) és una eina de gestió mediambiental utilitzada per analitzar els impactes mediambiental d’un producte durant tot el seu cicle de vida, “des del bressol fins a la tomba” mitjançant la recopilació i fent inventari de les entrades i sortides més rellevants, interpretant els resultats de l’anàlisi de l’inventari i analitzant l’impacte de les fases en relació als objectius de l’estudi. El LCA serà aplicat en els processos de producció de dos tipus de producte, un llibre i una revista.

ACCIÓ 3: DEFINICIÓ DE CRITERIS MEDIAMBIENTALS
Definició d’un set d’indicadors mediambientals que seran considerats i calculats durant el LCA i seran inclosos a l’eina informàtica que es desenvoluparà durant el projecte. Aquests indicadors hauran de permetre un anàlisi mediambiental apropiat per al sector de la edició, tenir una gran acceptació per part de la comunitat científica i ésser comprensible per als diferents agents del sector de la edició i per al públic en general.

ACCIÓ 4: BONES PRÀCTIQUES DE ECODISSENY PER AL SECTOR DE LA EDICIÓ
Definició de bones pràctiques per reduir l’impacte mediambiental de les publicacions. Aquesta definició és necessària per tal d’influir en el resultat final d’un llibre o revista des del principi del procés. Els continguts de la guia seran suficientment flexibles per tal que els dissenyadors els puguin adaptar a les necessitats i expectatives dels consumidors.

ACCIÓ 5: DESENVOLUPAMENT D’UNA EINA INFORMÀTICA
Desenvolupament d’una aplicació informàtica específica i de fàcil ús per identificar i quantificar impactes mediambientals dels productes del sector de la edició durant la fase de disseny i abans de la seva entrada al mercat.

ACCIÓ 6: DEMOSTRACIÓ
Aquesta acció té com a objectiu desenvolupar dos tipus diferents d’experiències pilot de publicacions:

1. Llibres:
1 guia de millors pràctiques de Ecodisseny en el sector de la edició
1 llibre per determinar d’entre una de les publicacions de ECOS (ECOS és una editorial basada en valors de democràcia econòmica, auto-gestió, cooperació, responsabilitat social i respecte pel medi ambient).
1 llibre per determinar d’entre una de les publicacions anuals de CADS (CADS, Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya, assessora la Generalitat de Catalunya i promou la participació en el camp de les polítiques mediambientals i el desenvolupament sostenible).

2. Revista:
1 revista sobre Qualitat Ambiental editada per ClubEMAS (ClubEMAS és una associació privada sense ànim de lucre on participen organitzacions multisectorials amb Ecogestió i esquema d’auditoria EMAS).

ACCIÓ 7: DIFUSIÓ
La difusió del projecte i els seus resultats es considera un dels pilars fonamentals per a una implementació adequada del projecte i per a l’assoliment dels seus objectius: garantir que els resultats i beneficis del projecte siguin difosos al major nombre d’agent interessats possible.

GREENING BOOKS © 2018 | CONTACT | ARTICLES & DOCS | MULTIMEDIA